Menu Close

Vertinimas

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

<..> Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų krūvį ir organizavimo tvarką, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą <..>

Vertinimo sistemą 

 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

<…> Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarką gimnazijoje, apibrėžti mokinių, mokytojų, klasės vadovų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir administracijos funkcijas <…>

Aprašas 

Skip to content