Menu Close

Vertinimas

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

<..> Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų krūvį ir organizavimo tvarką, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą <..>

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas   

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR ĮSIVERTINIMAS

<…> Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir pažangos įsivertinimo tvarkos aprašo paskirtis – nustatyti mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarką gimnazijoje, apibrėžti mokinių, mokytojų, klasės vadovų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir administracijos funkcijas <…>

Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas  

Skip to content