Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Funkcijos:

 • vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis (savo vertinime remiasi turima mokykloje atliktų tyrimų, vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis), nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • nagrinėja mokyklos mokinių nenoro lankyti mokyklą, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
 • spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus;
 • vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
 • organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
 • teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, it kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo.
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (tame tarpe atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Vilniaus rajono Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT).
 • įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones.

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Uždaviniai:

 • Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir logopedinę informacinę ir kitą pagalbą vaikui.
 • Siekti, kad mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvautų prevenciniame mokyklos darbe.
 • Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, seminarus mokyklos bendruomenei aktualiomis temomis.
 • Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklos ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 • Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose, renginiuose.
 • Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams vaiko gerovės klausimais pagal įstatymą.
 • Vykdyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (tame tarpe gabių vaikų), ugdymą bei švietimo pagalbos teikimą. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį (pakartotinį) vertinimą.
 • Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.
 • Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
 • Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas.
 • Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiko ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 • Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas (2022-2023 m.m.) 

Skip to content