Menu Close

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, teises, pareigas, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su gimnazija sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar ikisutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą ir siųsti gimnazijos el. pašto adresu: valciunu.gimnazija@gmail.com arba pristatyti į įstaigą atsakingam asmeniui raštinės vedėjai: Lucija Čečiotkinienė, tel: 852493573, el.paštas: pranesk@valciunai.vilniausr.lm.lt, darbo laiku.

Pranešimo apie pažeidimą forma

Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta:

1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;

2. Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

3. Vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;

4. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Įstaigos vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą bei užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Atnaujinta: 2023-04-06

Skip to content