Menu Close

“Kokybės krepšelis”

Projektas „Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019-2023 m.

BESIMOKANTIS MOKYTOJAS IR KOLEGIALUS GRĮŽTAMASIS RYŠYS

2020-2021 m.m. Valčiūnų gimnazija vykdė ir 2021-2022 m.m. tęsia Kokybės krepšelio projektą, kurio tikslas – 5-8 kl. mokinių ugdymo kokybės gerinimas. Buvo išsikelti du pagrindiniai uždaviniai ir numatytos veiklos:

1) gerinti pamokos organizavimą diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo procesą (mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų praktinių gebėjimų ir įgūdžių stiprinimas, ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas gamtos ir socialinių mokslų pamokose);

2) gerinti mokinių lietuvių kalbos ir gimtosios (rusų) skaitymo ir rašymo įgūdžius (sudaryti sąlygas mokinių skaitymo bei komunikacinių kompetencijų ugdymui, gerinti mokinių lietuvių kalbos kalbinius gebėjimus, skatinti mokinius tyrinėti Lietuvą, domėtis Lietuvos istorija ir paveldu bei vartoti lietuvių kalbą).

Dalyvavimas projekte gimnazijos bendruomenei leido giliau paanalizuoti gimnazijos veiklą, pasidžiaugti sėkmėmis, pasiektais rezultatais, paanalizuoti, kas nesisekė ir kodėl: mokėmės išsaugoti ir vertinti tai, ką turime geriausia, mokėmės pripažinti savo trūkumus ir ieškoti tinkamiausių būdų juos pašalinti arba pagerinti esamą situaciją. Suvokėme, jog, tobulindami bet kokią savo veiklos sritį, tobuliname visą savo gimnazijos veiklą. Pirmieji veiklos tobulinimo metai buvo gana sėkmingi, nes daugumą numatytų veiklų atlikome. Išklausėme 5 dienų seminarą „Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis geros mokyklos koncepcija“, kuriame visi gimnazijos mokytojai gilino pamokos vadybos bei profesinio tobulėjimo žinias – mokėsi kelti pamokos uždavinius ir juos siekti, diferencijuoti ir individualizuoti užduotis, taikyti savo pamokose mokinių mokymosi paradigmą. Gimnazijoje buvo sukurtas Kolegialaus grįžtamojo ryšio aprašas (KGR), sudaryta reflektorių grupė, kuri stebėjo kolegų pamokas, teikė jiems grįžtamąjį ryšį. Mūsų gimnazijos dalyvavimas Kokybės krepšelio projekte yra akivaizdi nauda mokiniams – įdomesnės ir šiuolaikiškesnės pamokos, labiau diferencijuotos ir individualizuotos užduotys, gerėjantys mokinių pasiekimai bei asmeninė pažanga, mokinius motyvuojantis „besimokantis mokytojas“.

KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTO SĖKMĖS ISTORIJA

„Užduočių bankas – pamokos kokybė ir mokytojo profesionalumas“ 

Kaip Kokybės krepšelio projekto 2020-2021 m.m. sėkmės istoriją galima būtų įvardinti visų dalykų diferencijuotų ir individualizuotų užduočių banko sukūrimą. Projekto pradžioje didesnis dėmesys buvo skirtas ugdymo individualizavimui ir diferencijavimui gamtos ir socialinių mokslų pamokose. Buvo numatyta, kad banke bus sukaupta ne mažiau kaip 50 užduočių. Bet vėliau buvo nuspręsta, kad mūsų sukurtame banke gali būti kaupiamos ir kitų dalykų individualizuotos ir diferencijuotos užduotys. Tam turėjo įtakos net keletas tarpusavy glaudžiai susijusių dalykų:

  1. Klausėmės seminaro „Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis geros mokyklos koncepcija“, kur mokėmės ir tobulinome turimas žinias, kėlėme kvalifikaciją, mokėmės diferencijuoti ir individualizuoti tiek klasėje atliekamas užduotis, tiek namų darbams skiriamas užduotis.
  2. Sukūrę KGR, stebėjome kolegų pamokos, teikėme grįžtamąjį ryšį, mokėmės įgytas teorines žinias panaudoti praktiškai, tobulėjome, vyko gerosios patirties sklaida. Visų dalykų mokytojai po truputį ėmė kaupti individualizuotas ir diferencijuotas savo dalyko užduotis, dalintis patirtimi. KGR padėjo pamatus tarpusavio pasitikėjimui, glaudesniam mokytojų bendradarbiavimui, darniam darbui, sukurta vidinė grįžtamojo ryšio kultūra.
  3. Jau seniau esame pastebėję, kad ne visada galime pasinaudoti EMA ar EDUKA parengtomis užduotimis, nes ne viskas tinka, daug ką reikia keisti, pritaikyti savo mokiniams, todėl vis tiek tenka ruošti savas užduotis.
  4. Patys kurdami užduotis ir kaupdami jas banke galėjome gerinti mokinių dvikalbystės įgūdžius, skatinti tradicinį bei inovatyvų skaitymą, stebėti, kokie mūsų mokinių mokymosi stiliai, prisitaikyti prie jų, būti lankstesni.
  5. Individualizuotų ir diferencijuotų užduočių kaupimas, tų užduočių panaudojimas pamokose, mokinių mokymasis, pamokų kokybės gerėjimas turėjo įtakos mokinių pasiekimams, jų asmeninei pažangai, mokymosi motyvacijai. Tai rodo stebėtų pamokų aptarimas ir protokolai. Neretai mokiniai patys renkasi užduotis pagal galimybes ar mokymosi stilių, arba mokytojai parenka užduotis pagal savo mokinių žinias ir gebėjimus, turimas kompetencijas. Užduočių bankas yra nuolat papildomas.
  6. Patys kurdami užduotis ir kaupdami jas banke naudojamės technologijomis, mokomės to iš jaunųjų savo kolegų.
  7. Siekėme veiklos tvarumo, kad būtų suaktyvintas užduočių banko panaudojimas, tęsiamas jo kaupimas, plečiamas panaudojimas; gerai būtų tęsti užduočių kaupimą bei taikyti ir pradinėse klasėse.
  8. Įsitikinome, kad nuolat besimokantys, tobulėjantys, geresnio rezultato siekiantys ir sėkmę patiriantys mokytojai – puikus ir sektinas pavyzdys savo mokiniams, teigiamas poveikis kitiems mokytojams.
  9. Tikimės, kad mūsų gimnazijos sukurtas diferencijuotų ir individualizuotų įvairių dalykų užduočių bankas galėtų pasitarnauti ir kitų mokyklų mokytojams, vyktų gerosios patirties plėtra ir sklaida.

Gimnazija iš Kokybės krepšelio lėšų įsigijo 3D klasės įrangą gamtos mokslams, 12 spausdintuvų į kiekvieną kabinetą, dalį planuotų knygų, e-skaitykles, 54 skaitymo dienoraščius, nemažai kanceliarinių prekių, konferencijų ir mobiliųjų stovų, buvo organizuoti 2 susitikimai su įžymiais žmonėmis, įvyko mokinių skatinamoji išvyka į pajūrį.  

 SĖKMĖS PRISTATYMAS

Kovo 14 d. Valčiūnų  gimnazijos projekto „Kokybės krepšelio“ komanda dalyvavo renginyje, kuriame 5 mokyklos dalinosi gerąja patirtimi ir pristatė savo sėkmės istorijas. Renginyje  dalyvavo Vilniaus Levo Karsavino mokykla, Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Panevėžio r. Velžio gimnazija  ir mes -Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija. Turėjome galimybę  išklausyti ir daugiau sužinoti: kaip teikiama  pagalba mokiniui mokantis po pamokų, apie  pagalbos specialistų komandinį darbą naudojant inovatyvias ugdymo(si) priemones kiekvieno mokinio sėkmei, kaip  antras mokytojas teikia pagalbą matematikos pamokoje.

Renginio metu buvo pristatyta ir Valčiūnų gimnazijos sėkmės istorija.  “Kokybės krepšelio” komandos  sukurtas filmukas. Kviečiame pasižiūrėti…

TIRIAMOJI-EDUKACINĖ IŠVYKA Į KLAIPĖDOS KRAŠTĄ

Birželio 13-14 dienomis Valčiūnų gimnazijos mokiniai vyko į Klaipėdos kraštą (ši išvyka buvo organizuota iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų). Išvykos tikslas – skatinti mokinius tyrinėti Lietuvą, domėtis Lietuvos istorija ir paveldu bei vartoti lietuvių kalbą. Į išvyka vyko daugiausiai skaitantys gimnazijos mokiniai.

Pirmą dieną nuvykta į Vinetu kaimą, kuriame mokiniai susipažino su Šiaurės Amerikos indėnų gyvenimo būdu, kultūra, istorija bei vertybėmis. Vinetu kaimas – tai vieta, kurioje galima atitolti nuo civilizacijos komforto ir atverti duris naujiems potyriams. Mokiniai mielai išbandė smagias ir aktyvias  indėnų veiklas. Iššūkis lankų mūšyje, kai kovojama vienas prieš kitą su specialiai tam pritaikytomis saugiomis strėlėmis, apsaugant galvą su šalmu, suteikė mokiniams neišdildomų emocijų. Indėnišką dvasią gimnazistai patyrė ir nakvodami tradicinėje indėnų palapinėje tipyje, kuri, kaip pasakojo indėnų vadas Vinetu, yra tarsi sielos namai, šventovė. O kur dar vakarojimas prie laužo…

 

Antrą dieną buvo nuvykta į Dreverną, į J. Gižo etnografinę sodybą, kurioje mokiniai ir mokytojai sudalyvavo edukacinėje programoje „Žuvies kelias“. Programos dalyvius pasitiko šauniai nusiteikusios, tautiniais drabužiais pasipuošusios Mažosios Lietuvos regiono muzikinio folkloro moterys. Jos papasakojo legendą apie Drevernos milžiną, supažindino su laivadirbio amatu, taip pat stebino mokinius jiems negirdėta lietuvininkų šišioniškių tarme. O folklorinės grupės „Žvejytės“ moterėlės išties buvo smagios! Jos mokė mokinius įvairiausių dainų, šokių ir žaidimų. Vėliau mokiniai apsilankė ir muziejuje, kur susipažino su istorine ekspozicija apie Pamario krašto istoriją ir kultūrą, J. Gižo asmenybe. Po šokių ir skanių pietų buvo nukeliauta į Drevernos mažųjų laivų uostą, iš kur patogiu laivu „Gilija“ buvo išplaukta pasiplaukioti po Kuršių marias. Plaukiojant grožėtasi nuostabiais vaizdais, įkvėpta gaivaus jūros vėjo… O dar laukė pasivaikščiojimas po nuostabią Juodkrantę.

Išvyka išties buvo ir smagi, ir naudinga. Jos metu mokiniai ne tik linksmai leido laiką, bet ir papildė savo žinių bagažą, išmoko daug naujų lietuviškų žodžių, stengėsi kalbėti tik lietuviškai, kas ir buvo Kokybės krepšelio uždavinys – gerinti mokinių lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžius, susipažino su Pamario kraštu. Vasara, saulė, jūra, vėjas, draugai, daugybė įspūdžių ir žinių – smagu!

Skip to content