Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo grupė: “Pelėdžiukai”

Vaikų amžius: 5-6 m.

Trukmė: 10,5 val. (II modelis)

Darbo laikas:  7.00 – 17.30 val.

Ugdymo kalba: rusų

Mokytojos: Nina Burbo, Diana Nikandrova

Mokytojo padėjėja: Stefanija Seliavko

 • Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas ir pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.
 • Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 • Priešmokyklinio ugdymo grupė gimnazijoje dirba pagal II modelį.

Kaip užregistruoti vaiką į priešmokyklinę grupę?

 • Prašymą priimti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę reikia pateikti informacinėje sistemoje www.registruok.lt, pasirenkant Vilniaus rajono savivaldybę iki einamųjų metų balandžio 1 d.
 • Gyventojai, neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje (negalintys prisijungti prie informacinės sistemos), gali pateikti prašymą el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt, registruotu paštu, pildant prašymo formą savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedami prioritetą(-us) įrodantis(-ys) dokumentas(-ai) ir vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas.
 • Vaikų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.
 • Į priešmokyklinio ugdymo grupę pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Juodšilių, Marijampolio ar Pagirių seniūnijose.
 • Priėmus visus gimnazijos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje.
 • Priėmus visus vaikus, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje, ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai.
 • Prašymai pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d. ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu gimnazijoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.
 • Vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą mūsų gimnazijoje, naujo prašymo informacinėje sistemoje teikti nereikia. 

Prašymų registracijos nuoroda

Dokumentai

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, aptarnaujamos teritorijos

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2022-2023 m. m.

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

Dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios ir vaikų, kuriems 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymo ir ugdymosi poreikių pažangos vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Skip to content