Menu Close

Bendroji informacija

Valčiūnų gimnazija – tai vienintelė Vilniaus rajone rusų kalba mokoma gimnazija, įkurta 1995 m. rugsėjo 1 d. Klasių komplektų skaičius – 12:

ikimokyklinio ugdymo grupė,

priešmokyklinio ugdymo grupė,

4 komplektai – 1-4 klasių,

6 komplektai – 5-IIG klasių,

2 komplektai – IIIG-IVG klasių.

Gimnazijoje dirba 30 mokytojų, bibliotekininkė, 3 pagalbos mokiniui specialistai (socialinė pedagogė, logopedė, specialioji pedagogė), direktorius, pavaduotojas ugdymui, 23 nepedagoginiai  darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  ir 22  darbuotojai).

Gimnazijoje veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (vaikams nuo 3 iki 6 metų)  ir mokinių „Dienos centras“.

Mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti gimnazijoje veikia meninės veiklos, šokio krypties, kompiuterinio raštingumo užsiėmimai. Mokiniai sėkmingai dalyvauja  rajono organizuotuose konkursuose, olimpiadose, festivaliuose, akcijose, varžybose  bei saviveiklos kolektyvų pasirodymuose Juodšilių seniūnijoje. Organizuojamos  tradicinės ir netradicinės šventės:  Rugsėjo 1-oji, Europos kalbų diena, Derliaus šventė, Mokytojų šventė, Pirmokų šventė, Kalėdinė popietė, Naujametinis karnavalas, Šimtadienis, Užgavėnės, Abėcėlės šventė, Motinos dienos šventė, Paskutinis skambutis; paminimos ir pagerbiamos valstybinės šventės, tačiau didžiausias dėmesys yra skiriamas rusų liaudies tradicijų išsaugojimui bei puoselėjimui. Į gimnazijoje organizuojamus renginius kviečiama visa bendruomenė.

Vien tik gimnazijoje būti mūsų mokiniams ir mokytojams nuobodu, todėl aktyviai dalyvaujame įvairiatemiuose projektuose, sėkmingai bendradarbiaujame ir su savo artimiausiais kaimynais – Valčiūnų vaikų darželiu, Juodšilių šv. U.Leduchovskos gimnazija, Juodšilių seniūnija bei seniūnijos bendruomenės Socialinių paslaugų centru, Juodšilių kultūros namais, svečiuojamės Vilniaus r. mokyklose – Pagirių gimnazijoje, Rudaminos F.Ruščico gimnazijoje, Kalvelių “Aušros” gimnazijoje.

Sėkmingai vykdomas mokinių profesinis orientavimas. Mokiniai lankosi Vilniaus miesto Profesinio orientavimo centre,  atliekamas mokinių anketavimas dėl profesijos pasirinkimo. Vyksta susitikimai su Vilniaus m. kolegijos dėstytojais, mokiniai dalyvauja universitetų atvirų durų dienose,  jie supažindinami  su informacine programa AIKOS.

Sukurta gimnazijos prevencinio darbo sistema, individualiai bendraujama su socialinės rizikos šeimų vaikais ir jų tėvais bei vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidėjais. Paruoštas sutrikusio elgesio mokinių sąrašas, gimnazijoje vykdoma patyčių ir smurto, gimnazijos nelankymo, vėlavimo, bėgimo iš pamokų bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos. Vykdoma  akcija „Savaitė be patyčių”, dėmesys skiriamas patyčių problemai, skatinami pagarbūs ir draugiški santykiai visuomenėje. Nuolat vykdoma mokinių saugumo užtikrinimo gimnazijoje ir už jos ribų profilaktika

Sukurtas palankus gimnazijos mikroklimatas, todėl bendruomenės nariai, žinodami savo teises ir pareigas, aktyviai dalyvauja  gimnazijos savivaldoje. Mokiniai įgyja kultūringo elgesio bei atviro ir nuoširdaus bendravimo tarpusavyje įgūdžių, tampa  geresni, tolerantiškesni, brandesni, kūrybiškai laisvesni, pilietiškai išugdyti.

Kiekvienais metais atliekamas  gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas, kuris padeda planuoti mokyklos veiklą bei tobulinti ugdymo procesą.

 

Skip to content