Menu Close

Įtraukusis ugdymas

„Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

GIMNAZIJOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIĄJAM UGDYMUI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO 2023–2025 M. M. PLANAS

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (atnaujintų BP ir įtraukties stiprinimo dermė

Rekomendacijos mokykloms dėl specialiųjų mokymo priemonių pasirinkimo

Sėkmingas mokymasis – kai veikiame drauge (mokiniams, jų tėvams ir mokytojams

Mokymosi, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai.  Metodologinis vadovas

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas

Į pradžią

 

Skip to content