Menu Close

Vidurinis ugdymas

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos),  2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vidurinio ugdymo programos aprašu.

III-IV gimnazijos klasių mokiniai gali keisti dalykus, dalykų programos kursus ar modulius nepažeisdami individualaus ugdymo plano sudarymo reikalavimų, vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-122 patvirtintu Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo ir atsiskaitymo už programos skirtumus tvarkos aprašu.

*Mokiniai ir tėvai gali kreiptis konsultacijos ar pagalbos į direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

Tel. (8-5) 2493 573, el.paštas valciunu.gimnazija@gmail.com

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 

Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo ir atsiskaitymo už programos skirtumus tvarkos aprašas 

Vidurinio ugdymo programos vykdymo lentelės  

 

Skip to content