Menu Close

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė: Julija Skripskienė

Darbo laikas:

El. paštas: julija_lucun@yahoo.com

Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų poreikių mokinių vystymosi raida, didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.

Specialiojo pedagogo veikla:

  • Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, vertina pažangą mokykloje ar, esant būtinybei, namuose.
  • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą gabiems mokiniams bei mokiniams, turintiems raidos sutrikimų, tokių kaip: intelekto sutrikimų; specifinių pažinimo sutrikimų; emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų; judesio ir padėties sutrikimų; lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų; kompleksinių sutrikimų ir kt.
  • Specialusis pedagogas bendradarbiauja su mokytojais, kitais specialistais, specialiųjų poreikių tėvais. Padeda mokytojams, rengiant individualias Bendrojo lavinimo programas, parenkant darbo su specialiųjų poreikių mokiniais mokymo būdus, metodus, pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą, mokymo priemones. Konsultuoja tėvus specialiojo ugdymo klausimais ir informuoja juos apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus, problemas, nurodo būdus, kaip padėti savo vaikui.
  • Specialusis pedagogas veda individualius, pogrupinius užsiėmimus specialiųjų poreikių mokiniams pamokų metu, padeda jiems įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Specialusis pedagogas dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Skip to content