Menu Close

Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

I.BENDROJI DALIS

1.1. Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų (ar vaiko globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

1.2. Gimnazijos taryba susideda iš 9 narių ir jungia 3 moksleivių, 3 tėvų (ar vaiko globėjų) ir 3 mokytojų atstovus.

1.3. Nariai į gimnazijos tarybą renkami kas dveji metai.

1.4. Tėvus į gimnazijos tarybą renka mokinių tėvų susirinkimas. Tėvai į gimnazijos tarybą išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma.

1.5. Mokinius į gimnazijos tarybą renka 9-12 klasių mokinių susirinkimas.

1.6. Mokiniai į gimnazijos tarybą išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma.

1.7. Mokytojus į gimnazijos tarybą mokytojai išrenka mokytojų tarybos posėdyje.

1.8. Mokytojus į gimnazijos tarybą išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma.

1.9. Gimnazijos tarybos pirmininką išrenka tarybos nariai atviru balsavimu, balsų dauguma.

1.10. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jo vietą išrinkti naują narį. Išvykus gimnazijos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.

1.11. Gimnazijos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai gimnazijos bendruomenei.

1.12. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami gimnazijos tarybos sprendimu.

II. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS

2.1. Nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja gimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.

2.2. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.

2.3. Teikia pasiūlymus direktoriui, vertinant darbuotojų darbo rezultatus. Vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.

2.4. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš gimnazijos klausimus.

2.5. Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.

2.6. Skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.

2.7. Kontroliuoja gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą.

2.8. Gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

2.9. Kartu su gimnazijos direktoriumi nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo tvarką.

2.10. Inicijuoja gimnazijos nuostatų pataisas.

III. GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

3.1. Gimnazijos taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, grindžianti savo veiklą demokratijos principais.

3.2. Gimnazijos taryba sudaro veiklos planą vieneriems metams.

3.3. Mokiniai tarybos darbe nedalyvauja kai svarstomi mokytojų darbo klausimai.

3.4. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

3.5. Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

3.6. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus. Esant reikalui gali būti sušauktas neeilinis posėdis.

3.7. Gimnazijos tarybos nariai gali rinktis ir atskirai spręsti tik jiems rūpimus klausimus. Savo pasiūlymus ir nutarimus pateikia visai tarybai.

3.8. Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys tarybos nariai.

3.9. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

III. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Kiekvienas tarybos narys:

– turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje;

– jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis;

– turi teisę gauti iš gimnazijos administracijos informaciją apie gimnazijos veiklą.

4.2. Gimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.

IV. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

5.1. Gimnazijos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant gimnaziją.

5.2. Gimnazijos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo lavinimo gimnazijos nuostatų reikalavimams gimnazijų taryboms arba reorganizuojant gimnaziją.

Gimnazijos tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kontaktai
Mokytojai
1. Diana Nikandrova diana.nikandrova@gmail.com
2. Svetlana Korvel 65-svetlana@mail.ru
3. Ina Miloš inna.milos@gmail.com
Tėvai
4. Inga Nedeliaj ingulia1987@yahoo.com
5. Liana Tarasevič lianatarasevic@gmail.com
6. Erika Turčinskienė erika@seeer.lt
Mokiniai
7. Diana Rynkevič  
8.  Arina Kazlauskaitė  
9. Aleksandr Guskov  

Gimnazijos tarybos veiklos planas (2022-2023 m.m.) 

Skip to content