Menu Close

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Vaiko teisių konvencija
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas
Lietuvos Respublikos sporto įstatymas
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas
Geros mokyklos koncepcija
Švietimo aprūpinimo standartai
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas
Žmogaus saugos bendroji programa
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa
Etninės kultūros bendroji programa
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai
Bendrųjų programų atnaujinimo gairės
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos
Daugiau teisės aktų galima rasti Teisės aktų registre e-tar 
Skip to content