Menu Close

Planavimo dokumentai

STRATEGINIS PLANAS

<…> gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, telkti gimnazijos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti gimnazijos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą gimnazijos vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius, sudarant sąlygas tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. <…>

Strateginis planas (2024-2028 m.) 

VEIKLOS PLANAS

<…> plane įvardinti svarbiausi gimnazijos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai mokslo metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti… <…>

Veiklos planas (2023-2024 m.m.) 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

<…> gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės nustato darbo tvarką ir santykius, reglamentuoja gimnazijos darbuotojų ir kitų bendruomenės narių teises, pareigas, elgesio reikalavimus, atsakomybę.<…>

Vidaus darbo tvarkos taisyklės 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DOKUMENTAI

   <…> veiklos kokybės įsivertinimas – gimnazijos vertės nustatymo procesas, kuris  įgalina priimti sprendimus, skatinančius tobulinti gimnazijos veiklą. Įsivertinimo paskirtis – padėti mokyklos bendruomenei vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais nustatyti mokykloje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą. <…>

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais:

1 etapas – pasirengimas įsivertinti.

2 etapas – platusis įsivertinimas.

3 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.

4 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.

5 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti.

2021-2022 m.m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas (2022-2023 m.m.) 

Skip to content