Menu Close

Pradinis ugdymas

PRADINIS UGDYMAS

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586.

Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes, ugdymo valandos.

Mokytojas gali savo nuožiūra pasirinkti informacinių technologijų naudojimo ugdymo procese būdus, integruoti dalykus. Integracinis/ jungiamasis turinio elementas gali būti tema, problema, mokytojo keliami tikslai.

Pradinio ugdymo programos vykdymo lentelė

 

Skip to content