Menu Close

Nemokamas maitinimas

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS

1. Nemokamo maitinimo Vilniaus rajono savivaldybėje prioritetinės rūšys:

pietūs;

maitinimas mokyklos organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;

nemokamas mokinių maitinimas gali būti vykdomas iš įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų mokykloms dalyvaujant kitų institucijų vykdomose vaikų maitinimo programose.

MOKINIŲ TEISĖ Į SOCIALINĘ PARAMĄ

2. Mokiniai turi teisę į socialinę paramą, jeigu atitinka Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (toliau -Įstatymas) ir (ar) Tvarkos aprašo numatytas sąlygas.

3. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (525 Lt) ir jie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) programas.

4. Kitais atvejais, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, jeigu šeimoje susidarė ypač sunki materialinė padėtis, atsirado papildomos išlaidos dėl šeimos nario sunkios ligos, neįgalumo, nelaimingo atsitikimo, stichinės nelaimės, tėvai yra neįgalūs nedirbantys asmenys arba nedirbantys senatvės pensininkai ir kt, seniūnijos darbuotojams patikrinus šeimos, kurioje auga vaikas (vaikai) gyvenimo sąlygas, surašius buities tyrimo aktą bei pateikus pasiūlymus dėl maitinimo, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai.

5. Tvarkos aprašo 6 ir 7 p. nurodyti mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

KREIPIMASIS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

6. Dėl socialinės paramos mokiniams gali kreiptis:

vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojas);

pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas;

mokykla, jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams.

7. Pareiškėjas, deklaruojantis gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota, bet gyvena Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, – kreipiasi į savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą prašymą – paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (SP-11 forma).

8. Prie prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti pridedami:

pirmą kartą kreipiantis dėl socialinės paramos skyrimo arba pasikeitus situacijai:

vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai) arba kompetentingos institucijos dokumentas (dokumentai), patvirtinantis gimimo faktą;

ištuokos liudijimas ir teismo spendimas, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;

mirties liudijimas arba kompetentingos institucijos dokumentas (dokumentai), patvirtinantis mirties faktą, jeigu vienas iš vaiko tėvų miręs;

teismo sprendimas, patvirtinantis santuokos nutraukimo ar sutuoktinių gyvenimo skyrium bylos nagrinėjimą teisme faktą, jeigu susituokę vaiko tėvai gyvena skyrium;

kiekvieną kartą kreipiantis dėl socialinės paramos skyrimo pateikia galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prideda:

pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio);

kompetentingų institucijų pažymas (dokumentus) apie vaiko (vaikų) išlaikymui (ne)gaunamas periodines išmokas (alimentus) arba patvirtinančias išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą (alimentus).

9. Priklausomai nuo aplinkybių Socialinės rūpybos skyrius gali reikalauti papildomų duomenų (dokumentų), įrodančių mokinių teisę į socialinę paramą.

10. Jeigu pareiškėjas per mėnesį nuo prašymo priėmimo dienos reikiamų dokumentų nepateikia, jo prašymas laikomas nepateiktu.

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS

11. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, jeigu pareiškėjas arba mokykla dėl socialinės paramos
mokiniams kreipėsi ir pareiškėjas visus šiai paramai gauti reikalingus dokumentus pateikė nuo tų metų liepos 1 dienos;

pateikus prašymą-paraišką mokslo metais, nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;

vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą.

12. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama, jeigu pareiškėjas arba mokykla kreipėsi į savivaldybės seniūnijos socialinius darbuotojus nuo tų metų liepos 1 d. iki spalio 20 dienos.

13. Sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai socialinės paramos mokiniams prašo mokykla, – nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos) priima Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas.

14. Sprendimų dėl socialinės paramos skyrimo kopijos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikiamos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui.

15. Švietimo skyrius, gavęs iš Socialinės rūpybos skyriaus ir kitų savivaldybių administracijų sprendimų dėl socialinės paramos mokiniams kopijas, per 3 darbo dienas perduoda jas ugdymo įstaigoms.

16. Kai mokinys mokosi kitos savivaldybės įsteigtoje mokykloje, Socialinės rūpybos skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šių mokyklų steigėjams išsiunčia sprendimų dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo kopijas.

17. Pakeitus mokyklą, mokiniui nemokamas maitinimas naujojoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

18. Nustačius, kad per laikotarpį, kurį mokiniui teikiama socialinė parama mokiniams, pasikeitus aplinkybėms mokinys nebetenka teisės į šią paramą arba pareiškėjas yra pateikęs neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, šeimos narius ar kitus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniui skirti, priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo. Sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo priima Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas.

NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIAMS

19. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

20. Mokiniams nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei paskutinį mokslo metų mėnesį turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą.

21. Nemokamas maitinimas mokslo metų poilsio, švenčių ir atostogų dienomis neteikiamas.

22. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

23. Pateikus prašymą, mokiniui skirtas nemokamas maitinimas gali būti atiduodamas jo šeimos nariams (broliui, seseriai, tėvams) tuo laikotarpiu, kai mokinio nėra pamokose dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių.

NEMOKAMO MAITINIMO FINANSAVIMAS

24. Mokinių nemokamas maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui, Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų. Vilniaus rajono savivaldybės Finansų skyrius gautas valstybės ir savo biudžeto lėšas bei įstatymų nustatyta tvarka gautas kitas lėšas apmoka pagal mokyklų patvirtintas sąmatas ir apmokėjimui pateiktus buhalterinius dokumentus.

25. Nemokamų pietų bei maitinimo vasaros atostogų metu organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose konkretų skiriamų lėšų dydį vienai dienai vienam mokiniui nustato Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TEIKIMAS

26. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais ir nepinigine forma, jeigu mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.

27. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama 120 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio ir išmokama seniūnijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu gyvenamoji vieta niekur nedeklaruota – pagal faktinę gyvenamąją vietą.

28. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki spalio 20 d.

29. Jei mokinys auga socialinės rizikos šeimoje, seniūnijų atsakingi darbuotojai derina su tėvais, mokyklos atstovais – kokių būtiniausių mokinio reikmenų reikia mokiniui. Jei mokinio tėvai, ar vienas iš tėvų dėl sveikatos ar kitų objektyvių priežasčių negali pasirūpinti mokinio reikmenų pirkimu, seniūnijos įgaliotas darbuotojas kartu su mokyklos atstovu padeda tėvams pasirūpinti mokinio reikmenų pirkimu.

30. Socialinės rūpybos skyrius, remdamasis priimtais sprendimais dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, pagal seniūnijas sudaro turinčių teisę gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti sąrašus ir kiekvieną savaitę perduoda informaciją Finansų skyriui ir seniūnijoms.

NEMOKAMĄ MOKINIŲ MAITINIMĄ ADMINISTRUOJANČIŲ IR ORGANIZUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

31. Vilniaus rajono seniūnijos:

priima prašymus-paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus, sudaro pareiškėjų, pirmą kartą besikreipiančių dėl socialinės paramos mokiniams, bylas;

papildo jau esamų socialinės paramos gavėjų bylas naujais prašymais-paraiškomis ir kitais dokumentais;

dokumentus (bylas) kartu su lydraščiais pristato į Socialinės rūpybos skyriuj

jeigu tėvai nesikreipia dėl socialinės paramos, kartu su mokykla tikrina šeimos socialinę padėtį, pildo buities tyrimo aktus;

gavę iš Socialinės rūpybos skyriaus mokinių, turinčių teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti sąrašą, išmoka pareiškėjams lėšas mokinio reikmenims įsigyti ir iki spalio 25 d. savivaldybės Finansų skyriui teikia ataskaitas apie lėšų panaudojimą.

 

Skip to content