Menu Close

Pagrindinis ugdymas

PAGRINDINIS UGDYMAS

Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688., Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro.

Pagrindinio ugdymo programos vykdymo lentelė 

 

Skip to content