Menu Close

Pagrindinis ugdymas

PAGRINDINIS UGDYMAS

Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro.

Pagrindinio ugdymo programos vykdymo lentelė 

 

Skip to content