Menu Close

Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojanti renginius gimnazijos bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Mokinių taryba – gimnazijos tarybos sudedamoji dalis.

Mokyklos mokinių tarybos nuostatai

 • Mokinių taryba  – aukščiausias mokinių savivaldos vykdomasis ir koordinuojantis organas, veikiantis tarp mokinių bendrųjų susirinkimų ir atsiskaitantis jiems.
 • Mokinių tarybą sudaro delegatai iš 5-IVG klasės. Delegatai į mokinių tarybą renkami atvirai balsuojant bendrame klasės susirinkime.
 • Mokinių tarybos nariai posėdyje slaptai balsuodami renka pirmininką ir 3 atstovus į mokyklos tarybą.
 • Mokinių taryba apie savo veiklą atsiskaito visuotiniame mokyklos klasių mokinių susirinkime, kuris kviečiamas 3 kartus per metus.
 • Pagrindiniai mokinių tarybos veiklos principai – demokratiškumas ir kolegialumas, svarbiausias mokinių tarybos veiklos uždavinys – gyvenimą mokykloje padaryti įdomų ir turiningą visiems klubo nariams.
 • Mokinių taryboje vyrauja nuoširdūs santykiai, grindžiami pasitikėjimu ir pagarba.
 • Sprendimai, priimti mokinių tarybos posėdžiuose, yra privalomi visiems mokinių kolektyvo nariams.

Mokinių tarybos funkcijos

 • Аtstovauti mokyklos klasių mokinių kolektyvus visuomeninėse organizacijose, mokytojų tarybos posėdžiuose, deleguoti 3 atstovus į mokyklos tarybą.
 • Ginti mokyklos klasių mokinių interesus prieš administraciją, mokytojų ir tėvų kolektyvus.
 • Priimti nutarimus dėl  mokyklos klasių mokinių visuomeninės veiklos, spręsti kitus mokyklos klasių mokinių veiklos klausimus.
 • Analizuoti ugdymą reglamentuojančius dokumentus ir supažindinti su jais mokinių kolektyvą.
 • Teikti siūlymus mokytojų kolektyvui dėl ugdymo proceso ir mokyklos veiklos organizavimo. Mokinių tarybos nariai turi teisę

Mokinių tarybos narių teisės

 • Rodyti iniciatyvą organizuojant ir vedant renginius, išsakyti dalykiškas kritines pastabas apie mokinių tarybos veiklos organizavimą.
 • Laisvai, tačiau nepažeidžiant kitų mokyklos bendruomenės narių laisvės bei orumo, reikšti nuomonę apie mokyklos veiklą.
 • Kai iškyla sunkumų, tikėtis kitų klubo narių ir veiklos koordinatorių pagalbos.

Mokinių tarybos narių pareigos

 • Gerbti gerą mokyklos vardą, puoselėti ir tęsti jos tradicijas.
 • Nepiktnaudžiauti mokinių tarybos veikla, kad nenukentėtų mokymo procesas.
 • Sąžiningai vykdyti visus įpareigojimus ir savo iniciatyva prisiimtus įsipareigojimus.

Mokyklos tarybos valdybos sudėtis:

Diana Rynkevič, (IVG klasė) – mokinių tarybos pirmininkė

Arina Kazlauskaitė, (IVG klasė) – mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja

Aleksandr Guskov, (IIG klasė) – mokinių tarybos sekretorius  

Mokyklos mokinių tarybos koordinatorė – socialinė pedagogė Diana Nikandrova

Mokinių tarybos veiklos planas (2022-2023 m.m.)

Skip to content