Menu Close

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių teisės:

 • Laisvu noru rinktis mokymąsi vidurinėje mokykloje.
 • Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
 • Sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (etikos arba tikybos) programą.
 • Mokytis savarankiškai visų ar kai kurių dalykų, eksternu laikyti brandos egzaminus.
 • Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, lavintis mokykloje veikiančiuose saviugdos ir saviraiškos būreliuose.
 • Dalyvauti mokyklos savivaldoje, būti išrinktam į mokyklos ir šalies mokinių savivaldos institucijas.
 • Turėti higieninius reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.

Mokinių pareigos:

 • Mokytis mokykloje iki sueis šešiolika metų.
 • Stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti mokyklos bendruomenės narius ir jų nuomonę.
 • Nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties.
 • Gerbti ir didžiuotis savo mokykla, tausoti jos turtą.
 • Stropiai atlikti budinčiojo pareigas.
 • Mokykloje vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, patalpoje būti be kepurės ir striukės. Sportinį kostiumą dėvėti tik per kūno kultūros, choreografijos pamokas.
 • Būti paruošusiam pamokoms, turėti tik mokslui reikalingas priemones.
 • Pamokų metu išjungti mobilųjį telefoną.
 • Pertraukų metu netrukdyti kitų poilsio, nebėgioti, netriukšmauti, nešiukšlinti.
 • Pamokų metu stropiai mokytis, netrukdyti kitiems moksleiviams, mokytojui. Vykdyti teisėtus mokytojo reikalavimus.
 • Neatsinešti, nevartoti alkoholio, narkotinių, toksinių medžiagų, nerūkyti mokykloje arba jos teritorijoje.
 • Nesinešioti šaltųjų, šaunamųjų ginklų, sprogstamųjų daiktų bei prekių su tikslu jas parduoti ar vykdyti barterinius mainus.
 • Nežaisti azartinių ar kitų žaidimų, kurie gali sukelti grėsmę žmogaus sveikatai.
 • Nenaudoti fizinio, psichologinio smurto mokyklos bendruomenės nariams.
 • Dalyvauti mokyklos savivaldoje, popamokiniuose renginiuose, atstovauti mokyklai, klasei.

Naudojimosi mobiliaisiais telefonais tvarka:

Pamokų metu griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais (jie turi būti visai išjungti). Šio draudimo nesilaikymas yra mokinių taisyklių pažeidimas:

 • surašomas mokinių elgesio taisyklių pažeidimo aktas;
 • mokinys kartu su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį;
 • direktoriaus įsakymu reiškiamas papeikimas;
 • mokykla gali kreiptis į policijos nuovadą dėl administracinės nuobaudos skyrimo piktybiškai pažeidinėjantiems šį mokinių elgesio taisyklių punktą.

LR Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja pamokų metu visiškai išjungti mobiliuosius telefonus, nes radijo dažnio elektromagnetiniai laukai gali padidinti riziką susirgti smegenų vėžiu.

 

Skip to content